سیستم مدیریت سهامپ

سیستم مدیریت آموزشی (سهامپ)

مدیریت مدارس
مدیریت دانش آموزان
مدیریت اساتید
پنل های اختصاصی
مدیریت کلاس مجازی
یک سایت مستقل
دارای لایسنس تجاری