سرویس بیگ بلو باتن

FLAX-2010
  • نامحدود تعداد ایجاد دوره
  • 1 کلاس تعداد ایجاد کلاس
  • 4 نفر تعداد ویدئو همزمان
  • 100 دقیقه مدت برگزاری کلاس
  • 20 نفر در هر کلاس تعداد شرکت کننده
FLAX

تعداد ایجاد دوره نامحدود
تعداد ایجاد کلاس 1 کلاس
تعداد ویدئو همزمان 4 نفر
مدت برگزاری کلاس 100 دقیقه
تعداد شرکت کننده 20 نفر در هر کلاس

adobeconnect 001

تعداد ایجاد دوره نامحدود
تعداد ایجاد کلاس 1 کلاس
تعداد ویدئو همزمان 4 نفر
مدت برگزاری کلاس 100 دقیقه
تعداد شرکت کننده 20 نفر در هر کلاس