این سیستم توسط کلاروب طراحی و بر روی سرور های قدرتمند ابری سام سرور میزبانی شده است